Islemci (CPU, Processor) Bilgileri

Islemci Bilgileri

Islemci (CPU, Processor) Bilgilerine ulasabilmeniz icin kullanabileceginiz kodlar ve ekran goruntusu asagidaki gibidir. Asagidaki kodlarla Islemci adina, Islemci Uretici Firmasina, CPU ID`sine, hizina ve maksimum cpu hizina ulasabilirsiniz.

Sub InfoCPU()
Dim MyOBJ As Object
Dim MyCPU As Variant
Dim MyMsg As String
On Error Resume Next
Set MyOBJ = GetObject("WinMgmts:").instancesOf _
("Win32_Processor")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "WMI yüklenmemis! Programdan çikilacak...", vbExclamation, _
"Windows Management Instrumentation"
Exit Sub
On Error GoTo 0
End If
For Each MyCPU In MyOBJ
MyMsg = "Islemci : " & Trim(MyCPU.Name) & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Üretici Firma : " & MyCPU.Manufacturer & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "CPU ID : " & MyCPU.ProcessorId & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "CPU hizi : " & MyCPU.CurrentClockSpeed & vbCrLf
MyMsg = MyMsg & "Max CPU hizi : " & MyCPU.MaxClockSpeed & vbCrLf
Next
MsgBox MyMsg, vbInformation, "CPU Bilgileri"
End Sub