Klasöre Gözat Diyaloğu

Public Enum Root
  MasaUstu = 0
  ProgramlarDizini = 2
  DenetimMasasi = 3
  Yazicilar = 4
  Belgelerim = 5
  SikKullanilanlar = 6
  BaslangicProgramDizini = 7
  SonKullanilanOgelerDizini = 8
  SendToDizini = 9
  CopKutusu = 10
  BaslatMenuDizini = 11
  MasaUstuDizini = 16
  Bilgisayarim = 17
  NetworkKullanicilari = 18
  NetworkKisayolDizini = 19
  Fonts = 20
  TemplatesDizini = 21
End Enum

Public Enum Options
  ReturnAll = 0
  ReturnOnlyFileSystemDirs = 1
  DontIncludeNetworkDirs = 2
  IncludeStatusText = 4
  ReturnOnlySystemAncestors = 8
  EditBox = 16
  Validate = 32
  NewDialogStyle = 64
  BrowseInludeUrls = 128
  DontIncludeNewFolderButton = 512
  DontIncludeTranslateTargets = 1024
  BrowseForComputer = 4096
  BrowseForPrinter = 8192
  IncludeFiles = 16384
  Shareable = -32768
  FileJunction = 65536 ' Win7 ve sonrası. Zip dosyaları da klasör gibi ekle
End Enum

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Type BROWSEINFO
    hwndOwner   As LongLong ' Çoğu zaman 0 veya Form Handle No
    pidlRoot    As LongLong ' Kök dizin(Root)
    pszDisplayName As String  ' Seçilen elemanın adı (Path değil)
    pszTitle    As String  ' Pencere mesajı
    ulFlags    As LongLong ' Seçenekler (Options)
    lpfn      As LongLong ' Initial Klasörü atama ve seçimi ekrana yazmak için CallBack
    lParam     As LongLong ' Açılışta ve seçimde seçili olacak klasör
    iImage     As LongLong '
  End Type
#Else
  Private Type BROWSEINFO
    hwndOwner   As Long  ' Çoğu zaman 0 veya Form Handle No
    pidlRoot    As Long  ' Kök dizin(Root)
    pszDisplayName As String ' Seçilen elemanın adı (Path değil)
    pszTitle    As String ' Pencere mesajı
    ulFlags    As Long  ' Seçenekler (Options)
    lpfn      As Long  ' Initial Klasörü atama ve seçimi ekrana yazmak için CallBack
    lParam     As Long  ' Açılışta seçili olacak klasör
    iImage     As Long  '
  End Type
#End If

#If VBA7 And Win64 Then
  ' Pencere çağıran API
  Private Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As LongLong
  
  ' Seçimin sonucu için
  Private Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As LongLong, ByVal pszPath As String) As LongLong
  
  ' Herhangi bir dizini Root yapmak için path in sayısal karşılığı
  Private Declare PtrSafe Function SHParseDisplayName Lib "shell32.dll" _
   (ByVal pszName As LongLong, ByVal pbc As LongLong, ByRef ppidl As LongLong, _
    ByVal sfgaoIn As LongLong, ByRef psfgaoOut As LongLong) As LongLong
  
  ' Hem açılışta seçili dizin, hem de gezinirken tam yolu ekrana yazma için gerekli
  Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" _
    Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal wMsg As LongLong, _
    ByVal wParam As LongLong, ByVal lParam As Any) As LongLong
  
  ' Diyalog pencere başlığına yazı yazmak istersek
  Private Declare PtrSafe Function SetWindowText Lib "user32" _
    Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As LongLong, ByVal lpString As String) As LongLong
  
  ' Bellekte sabit yer aç
  Private Declare PtrSafe Function LocalAlloc Lib "kernel32" _
   (ByVal uFlags As LongLong, ByVal uBytes As LongLong) As LongLong
  
  ' Belleği kopyala
  Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSource As Any, ByVal dwLength As LongLong)

  ' Belleği serbest bırak
  Private Declare PtrSafe Function LocalFree Lib "kernel32" _
   (ByVal hMem As LongLong) As LongLong
  
  ' Diayalogda sonraki çağırımda önceki çağırım ayarını sil
  Private Declare PtrSafe Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As LongLong)
#Else
  ' Pencere çağıran API
  Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
  
  ' Seçimin sonucu için
  Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
    Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
  
  ' Herhangi bir dizini Root yapmak için path in sayısal karşılığı
  Private Declare Function SHParseDisplayName Lib "shell32.dll" _
   (ByVal pszName As Long, ByVal pbc As Long, ByRef ppidl As Long, _
    ByVal sfgaoIn As Long, ByRef psfgaoOut As Long) As Long
  
  ' Diyalog pencere başlığına yazı yazmak istersek
  Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" _
    Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long
  
  ' Hem açılışta seçili dizin, hem de gezinirken tam yolu ekrana yazma için gerekli
  Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
    Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
    ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As Long
  
  ' Bellekte sabit yer aç
  Private Declare Function LocalAlloc Lib "kernel32" _
   (ByVal uFlags As Long, ByVal uBytes As Long) As Long
  
  ' Belleği kopyala
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" (pDest As Any, pSource As Any, ByVal dwLength As Long)

  ' Belleği serbest bırak
  Private Declare Function LocalFree Lib "kernel32" _
   (ByVal hMem As Long) As Long
  
  ' Diayalogda sonraki çağırımda önceki çağırım ayarını sil
  Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal pv As Long)
#End If

Private mCaption As String

Public Function BrowseFolder(Optional vCaption As String = "", Optional Msg As String = "", _
               Optional vOptions As Options = ReturnAll, Optional LongRoot As Root = MasaUstu, _
               Optional StrRoot As String = "", Optional DefaultDir As String = "") As String
  
  #If VBA7 And Win64 Then
    Dim pidl As LongLong, pidl2 As LongLong, lpDefaultDir As LongLong
  #Else
    Dim pidl As Long, pidl2 As Long, lpDefaultDir As Long
  #End If
  
  mCaption = vCaption ' Pencere başlığında görünecek yazı
  
  Dim bi As BROWSEINFO, strRet As String, spath As String * 260
  
  With bi
    .hwndOwner = 0
    .pidlRoot = LongRoot
  If Trim$(StrRoot) <> "" Then ' İsteğe bağlı Root için başla
    Call SHParseDisplayName(StrPtr(StrRoot), 0, pidl2, 0, 0)
    .pidlRoot = pidl2
  End If
    .pszTitle = Msg ' İleti
    .pszDisplayName = Space$(260) ' Seçimin yalnız başlığı için String Buffer
    .ulFlags = vOptions
    .lpfn = Dummy(AddressOf BrowseCallback) ' Hem açılınca, hem seçim anında seçimi görme için
    
    lpDefaultDir = LocalAlloc(64, Len(DefaultDir) + 1)
    CopyMemory ByVal lpDefaultDir, ByVal DefaultDir, Len(DefaultDir) + 1
    
    .lParam = lpDefaultDir
  End With
  
  pidl = SHBrowseForFolder(bi) ' Diyaloğu aç
 
  If pidl = 0 Then GoTo Clean ' İptal butonuna basıldıysa
  
  If SHGetPathFromIDList(pidl, spath) <> 0 Then ' Path'i spath değişkenine ata
    strRet = TrimNull(spath)
  End If
  
  ' Yazıcı ve Bilgisayar isimleri Path olmadığı için aşağıdaki satır ile alıyoruz. İstersek,
  ' seçime bağlı olarak CallBack içinde Path kontrolu ile Tamam butonunu aktif/pasif yapabiliriz.
  ' Ancak, bu fonk.sonucunun bir Path olup olmadığı kontrolünü çağırdığınız yerde yapmanız uygun olur.
  If strRet = "" Then strRet = TrimNull(bi.pszDisplayName)
  
  BrowseFolder = strRet
  
Clean:
  Call CoTaskMemFree(pidl)
  Call LocalFree(lpDefaultDir)
End Function

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Function BrowseCallback(ByVal hwnd As LongLong, ByVal uMsg As LongLong, ByVal lParam As LongLong, _
                  ByVal lpData As LongLong) As LongLong
#Else
  Private Function BrowseCallback(ByVal hwnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal lParam As Long, _
                  ByVal lpData As Long) As Long
#End If

    '*** BrowseCallback fonksiyonu bir .bas modul içinde olmak zorundadır. ***'
    
    On Error Resume Next ' Excel çökmesin
    
    Dim sBuffer As String * 260
        
    #If VBA7 And Win64 Then
      Dim btnOK As LongLong
    #Else
      Dim btnOK As Long
    #End If
    
    Select Case uMsg
      Case 1 ' Initialize modunda belirtilen dizin seçili gelecektir (DefaultDir)
        If lpData <> 0 Then
          If mCaption <> "" Then _
          Call SetWindowText(hwnd, mCaption) ' Diyalog başlığına yaz
          Call SendMessage(hwnd, 1126, 1, ByVal lpData) ' Diyalog Status Text e yaz
        End If
      Case 2 ' Selection modunda dizinler üzerinde gezinirken seçimi göster
        If SHGetPathFromIDList(lParam, sBuffer) <> 0 Then ' Seçim, bir Path ise
          'btnOK = 1
          'Call SendMessage(hwnd, 1125, 0, btnOK) ' Tamam aktif
          Call SendMessage(hwnd, 1124, 0, sBuffer)
          'Call SetWindowText(hwnd, TrimNull(sBuffer)) ' Seçimi pencere başlığına yazdırmak istersek
        Else
          'btnOK = 0
          'Call SendMessage(hwnd, 1125, 0, btnOK) ' Tamam pasif
        End If
    End Select
  End Function

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Function Dummy(lpProcName As LongLong) As LongLong
#Else
  Private Function Dummy(lpProcName As Long) As Long
#End If
  ' BrowseCallback'in adresini AddressOf ile alabilmek için gerekli kıytırık fonksiyon.
    Dummy = lpProcName
  End Function

Private Function TrimNull(metin As String) As String
' API metnini VB metnine çevirme
  TrimNull = Left$(Trim$(metin), Len(Trim$(metin)) - 1)
End Function

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Klasöre Gözat Diyaloğu” için 1 yorum

 1. Merhaba. Ben bunu kullanmayı beceremedim. Kusuruma bakmazsanız bir örnek dosya koymanızı rica edebilirmiyim. İyi günler dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


4 + 1 =