Userform Başlık Çubuğunu ve Framelerini Kaldırma

userform

Resimde basitçe göstermeye çalıştım arakdaşlar framelerden yoksun ve başlığı olmayan bir userform için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

'**** Start of API Calls To Remove The UserForm's Title Bar ****
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
        Alias "FindWindowA" _
        (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
        Alias "GetWindowLongA" _
        (ByVal hWnd As Long, _
        ByVal nIndex As Long) As Long

Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _
        Alias "SetWindowLongA" _
        (ByVal hWnd As Long, _
        ByVal nIndex As Long, _
        ByVal dwNewLong As Long) As Long

Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" _
        (ByVal hWnd As Long) As Long
'**** End of API Calls To Remove The UserForm's Title Bar ****

'**** Start of API Calls To Allow User To Slide UserForm Around The Screen ****
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
        Alias "SendMessageA" _
        (ByVal hWnd As Long, _
        ByVal wMsg As Long, _
        ByVal wParam As Long, _
        lParam As Any) As Long

Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long

Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Private Const HTCAPTION = 2
'**** End of API Calls To Allow User To Slide UserForm Around The Screen ****

Dim hWndForm As Long

Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim Style As Long, Menu As Long
  hWndForm = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
  Style = GetWindowLong(hWndForm, &HFFF0)
  Style = Style And Not &HC00000
  SetWindowLong hWndForm, &HFFF0, Style
  DrawMenuBar hWndForm
End Sub

Private Sub UserForm_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
 If Button = xlPrimaryButton And Shift = 1 Then
  Call ReleaseCapture
  Call SendMessage(hWndForm, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, ByVal 0&)
 End If
End Sub
 • Yapmadan önce bir kapat butonu koyduğunuzdan emin olun yahut çalışan formu F4 ile kapatın. kapat butonu için Unload Me kodunu kullanabilirsiniz.
 • Formu herhangi bir nedenle ekran üzerinde taşımak isterseniz, Shift tuşuna basarak mouse ile seçip taşıyın.

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


1 + 1 =