Birbirine Bagli Listboxlar ile Userform Olusturma

Ustteki resimdeki gibi birbirine bagli listboxlar nasil olusturabiliriz diye inceleyecegiz. Bunu bu ornegin disinda da kullanabililmeniz icin taslak olarak yapip, daha sonra verilerinizi kullanabileceginiz bir makro daha yapacagiz.

Userform ve uzerindeki nesnelere ait kodlar;

Option Explicit

Private mclsParents As CParents
Private mclsActiveParent As CParent
Private mclsActiveChild As CChild

Public Property Set ActiveParent(ByVal clsActiveParent As CParent): Set mclsActiveParent = clsActiveParent: End Property
Public Property Get ActiveParent() As CParent: Set ActiveParent = mclsActiveParent: End Property
Public Property Set ActiveChild(ByVal clsActiveChild As CChild): Set mclsActiveChild = clsActiveChild: End Property
Public Property Get ActiveChild() As CChild: Set ActiveChild = mclsActiveChild: End Property
Public Property Set Parents(ByVal clsParents As CParents): Set mclsParents = clsParents: End Property
Public Property Get Parents() As CParents: Set Parents = mclsParents: End Property

Private Sub FillParents()

  Me.lbxParents.List = Me.Parents.List

  If Me.lbxParents.ListCount > 0 Then
    Me.lbxParents.ListIndex = 0
  End If

End Sub

Private Sub cmdClose_Click()

  Me.Hide

End Sub

Private Sub FillChildren()

  Me.lbxChildren.Clear

  If Not Me.ActiveParent Is Nothing Then
    If Me.ActiveParent.Children.Count > 0 Then
      Me.lbxChildren.List = Me.ActiveParent.Children.List
      Me.lbxChildren.ListIndex = 0
    End If
  End If

End Sub

Private Sub FillGrandchildren()

  Me.lbxGrandchildren.Clear

  If Not Me.ActiveChild Is Nothing Then
    If Me.ActiveChild.Grandchildren.Count > 0 Then
      Me.lbxGrandchildren.List = Me.ActiveChild.Grandchildren.List
      Me.lbxGrandchildren.ListIndex = 0
    End If
  End If

End Sub

Private Sub lbxChildren_Change()

  If Me.lbxChildren.ListIndex >= 0 Then
    Set Me.ActiveChild = Me.ActiveParent.Children.ChildByDescription(Me.lbxChildren.List(Me.lbxChildren.ListIndex))
  Else
    Set Me.ActiveChild = Nothing
  End If

  FillGrandchildren

End Sub

Private Sub lbxParents_Change()

  If Me.lbxParents.ListIndex >= 0 Then
    Set Me.ActiveParent = Me.Parents.ParentByDescription(Me.lbxParents.Value)
  Else
    Set Me.ActiveParent = Nothing
  End If

  FillChildren

End Sub

Public Sub Initialize()

  FillParents

End Sub

Taslak icin olusturulan class moduller;

Option Explicit

Private mlChildID As Long
Private msDescription As String
Private mlParentPtr As Long
Private mclsGrandchildren As CGrandchildren

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
  (dest As Any, Source As Any, ByVal bytes As Long)

Public Property Let Description(ByVal sDescription As String): msDescription = sDescription: End Property
Public Property Get Description() As String: Description = msDescription: End Property
Public Property Set Grandchildren(ByVal clsGrandchildren As CGrandchildren): Set mclsGrandchildren = clsGrandchildren: End Property
Public Property Get Grandchildren() As CGrandchildren: Set Grandchildren = mclsGrandchildren: End Property
Public Property Let ChildID(ByVal lChildID As Long): mlChildID = lChildID: End Property
Public Property Get ChildID() As Long: ChildID = mlChildID: End Property
Public Property Get Parent() As CChildren: Set Parent = ObjFromPtr(mlParentPtr): End Property
Public Property Set Parent(obj As CChildren): mlParentPtr = ObjPtr(obj): End Property

Private Function ObjFromPtr(ByVal pObj As Long) As Object
  Dim obj As Object
  CopyMemory obj, pObj, 4
  Set ObjFromPtr = obj
  ' manually destroy the temporary object variable
  ' (if you omit this step you'll get a GPF!)
  CopyMemory obj, 0&, 4
End Function

Private Sub Class_Initialize()

  Set mclsGrandchildren = New CGrandchildren

End Sub

Private Sub Class_Terminate()

  Set mclsGrandchildren = Nothing

End Sub
Option Explicit

Private mcolChildren As Collection

Private Sub Class_Initialize()
  Set mcolChildren = New Collection
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Set mcolChildren = Nothing
End Sub

Public Property Get NewEnum() As IUnknown
  Set NewEnum = mcolChildren.[_NewEnum]
End Property

Public Sub Add(clsChild As CChild)
  If clsChild.ChildID = 0 Then
    clsChild.ChildID = Me.Count + 1
  End If

  Set clsChild.Parent = Me
  mcolChildren.Add clsChild, CStr(clsChild.ChildID)
End Sub

Public Property Get Child(vItem As Variant) As CChild
  Set Child = mcolChildren.Item(vItem)
End Property

Public Property Get Count() As Long
  Count = mcolChildren.Count
End Property

Public Property Get List() As Variant

  Dim clsChild As CChild
  Dim aReturn() As String
  Dim lCnt As Long

  ReDim aReturn(0 To Me.Count - 1)

  For Each clsChild In Me
    aReturn(lCnt) = clsChild.Description
    lCnt = lCnt + 1
  Next clsChild

  List = aReturn

End Property
Public Property Get ChildByDescription(sDescription As String) As CChild

  Dim clsReturn As CChild
  Dim clsChild As CChild

  For Each clsChild In Me
    If clsChild.Description = sDescription Then
      Set clsReturn = clsChild
      Exit For
    End If
  Next clsChild

  Set ChildByDescription = clsReturn

End Property
Option Explicit

Private mlGrandchildID As Long
Private msDescription As String
Private mlParentPtr As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
  (dest As Any, Source As Any, ByVal bytes As Long)

Public Property Let Description(ByVal sDescription As String): msDescription = sDescription: End Property
Public Property Get Description() As String: Description = msDescription: End Property
Public Property Let GrandchildID(ByVal lGrandchildID As Long): mlGrandchildID = lGrandchildID: End Property
Public Property Get GrandchildID() As Long: GrandchildID = mlGrandchildID: End Property
Public Property Get Parent() As CGrandchildren: Set Parent = ObjFromPtr(mlParentPtr): End Property
Public Property Set Parent(obj As CGrandchildren): mlParentPtr = ObjPtr(obj): End Property

Private Function ObjFromPtr(ByVal pObj As Long) As Object
  Dim obj As Object
  CopyMemory obj, pObj, 4
  Set ObjFromPtr = obj
  ' manually destroy the temporary object variable
  ' (if you omit this step you'll get a GPF!)
  CopyMemory obj, 0&, 4
End Function
Option Explicit

Private mcolGrandchildren As Collection

Private Sub Class_Initialize()
  Set mcolGrandchildren = New Collection
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Set mcolGrandchildren = Nothing
End Sub

Public Property Get NewEnum() As IUnknown
  Set NewEnum = mcolGrandchildren.[_NewEnum]
End Property

Public Sub Add(clsGrandchild As CGrandchild)
  If clsGrandchild.GrandchildID = 0 Then
    clsGrandchild.GrandchildID = Me.Count + 1
  End If

  Set clsGrandchild.Parent = Me
  mcolGrandchildren.Add clsGrandchild, CStr(clsGrandchild.GrandchildID)
End Sub

Public Property Get Grandchild(vItem As Variant) As CGrandchild
  Set Grandchild = mcolGrandchildren.Item(vItem)
End Property

Public Property Get Count() As Long
  Count = mcolGrandchildren.Count
End Property

Public Property Get List() As Variant

  Dim clsGrandchild As CGrandchild
  Dim aReturn() As String
  Dim lCnt As Long

  ReDim aReturn(0 To Me.Count - 1)

  For Each clsGrandchild In Me
    aReturn(lCnt) = clsGrandchild.Description
    lCnt = lCnt + 1
  Next clsGrandchild

  List = aReturn

End Property

 

Option Explicit

Private mlParentID As Long
Private msDescription As String
Private mlParentPtr As Long
Private mclsChildren As CChildren

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
  (dest As Any, Source As Any, ByVal bytes As Long)

Public Property Let Description(ByVal sDescription As String): msDescription = sDescription: End Property
Public Property Get Description() As String: Description = msDescription: End Property
Public Property Set Children(ByVal clsChildren As CChildren): Set mclsChildren = clsChildren: End Property
Public Property Get Children() As CChildren: Set Children = mclsChildren: End Property
Public Property Let ParentID(ByVal lParentID As Long): mlParentID = lParentID: End Property
Public Property Get ParentID() As Long: ParentID = mlParentID: End Property
Public Property Get Parent() As CParents: Set Parent = ObjFromPtr(mlParentPtr): End Property
Public Property Set Parent(obj As CParents): mlParentPtr = ObjPtr(obj): End Property

Private Function ObjFromPtr(ByVal pObj As Long) As Object
  Dim obj As Object
  CopyMemory obj, pObj, 4
  Set ObjFromPtr = obj
  ' manually destroy the temporary object variable
  ' (if you omit this step you'll get a GPF!)
  CopyMemory obj, 0&, 4
End Function

Private Sub Class_Initialize()

  Set mclsChildren = New CChildren

End Sub

Private Sub Class_Terminate()

  Set mclsChildren = Nothing

End Sub
Option Explicit

Private mcolParents As Collection

Private Sub Class_Initialize()
  Set mcolParents = New Collection
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
  Set mcolParents = Nothing
End Sub

Public Property Get NewEnum() As IUnknown
  Set NewEnum = mcolParents.[_NewEnum]
End Property

Public Sub Add(clsParent As CParent)
  If clsParent.ParentID = 0 Then
    clsParent.ParentID = Me.Count + 1
  End If

  Set clsParent.Parent = Me
  mcolParents.Add clsParent, CStr(clsParent.ParentID)
End Sub

Public Property Get Parent(vItem As Variant) As CParent
  Set Parent = mcolParents.Item(vItem)
End Property

Public Property Get Count() As Long
  Count = mcolParents.Count
End Property

Public Sub FillFromRange(rRng As Range)

  Dim vaValues As Variant
  Dim i As Long
  Dim clsParent As CParent
  Dim clsChild As CChild
  Dim clsGrandchild As CGrandchild

  vaValues = rRng.Value

  For i = LBound(vaValues, 1) To UBound(vaValues, 1)
    Set clsParent = Nothing
    Set clsChild = Nothing
    Set clsGrandchild = Nothing

    If Len(vaValues(i, 2)) = 0 Then
      Set clsParent = New CParent
      clsParent.Description = vaValues(i, 1)
      Me.Add clsParent
    Else
      Set clsParent = Me.ParentByDescription(vaValues(i, 2))
      If clsParent Is Nothing Then
        Set clsChild = Me.ChildByDescription(vaValues(i, 2))
        If Not clsChild Is Nothing Then
          Set clsGrandchild = New CGrandchild
          clsGrandchild.Description = vaValues(i, 1)
          clsChild.Grandchildren.Add clsGrandchild
        End If
      Else
        Set clsChild = New CChild
        clsChild.Description = vaValues(i, 1)
        clsParent.Children.Add clsChild
      End If
    End If
  Next i

End Sub
Public Property Get ParentByDescription(ByVal sDescription As String) As CParent

  Dim clsReturn As CParent
  Dim clsParent As CParent

  For Each clsParent In Me
    If clsParent.Description = sDescription Then
      Set clsReturn = clsParent
      Exit For
    End If
  Next clsParent

  Set ParentByDescription = clsReturn

End Property

Public Property Get ChildByDescription(ByVal sChildDesc As String) As CChild

  Dim clsParent As CParent
  Dim clsChild As CChild
  Dim clsReturn As CChild

  For Each clsParent In Me
    Set clsChild = Nothing
    For Each clsChild In clsParent.Children
      If clsChild.Description = sChildDesc Then
        Set clsReturn = clsChild
        Exit For
      End If
    Next clsChild
  Next clsParent

  Set ChildByDescription = clsReturn

End Property

Public Property Get List() As Variant

  Dim clsParent As CParent
  Dim aReturn() As String
  Dim lCnt As Long

  ReDim aReturn(0 To Me.Count - 1)

  For Each clsParent In Me
    aReturn(lCnt) = clsParent.Description
    lCnt = lCnt + 1
  Next clsParent

  List = aReturn

End Property

son olarak listboxlari doldurmak icin gerekli kodlar;

Private Const msMODULE As String = "MEntryPoints()"

Sub Main()

  Dim clsParents As CParents
  Dim ufRelations As URelations

  Set clsParents = New CParents
  clsParents.FillFromRange Sheet1.Range("A2:B17")

  Set ufRelations = New URelations
  Set ufRelations.Parents = clsParents

  ufRelations.Initialize
  ufRelations.Show

  Unload ufRelations
  Set ufRelations = Nothing

End Sub

Listboxin konusu olan verilerimiz A2:B17 araliginda bulunmakta buradaki verilerimiz listeboxa giris sekliyle bulunacak. hangi verinin ust kusagi varsa B sutununda karsisina listelenecek.

Birbirine Bagli Listboxlar ile Userform Olusturma

 

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


4 + 6 =