motherboard

Anakart

Excel ile anakartin uretici firma adi ve anakart seri numaralarina ulasabilmeniz icin gerekli kodlar ve ekran goruntusu asagidaki gibidir;

Anakart_Bilgileri

Sub MotherBoardInfo()
Dim strComputerName As String
Dim strNameSpace As String
Dim strClassName As String
Dim objWMIMboard As Object
Dim objWMIService As Object
Dim objWMI_Mboards As Object
Dim strRet As String
strComputerName = "."
strNameSpace = "root\cimv2"
strClassName = "Win32_BaseBoard"
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "WMI yüklenmemis! Programdan çikilacak...", vbExclamation, _
"Windows Management Instrumentation"
Exit Sub
On Error GoTo 0
End If
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputerName & _
"\" & strNameSpace)
Set objWMI_Mboards = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from " & strClassName)
For Each objWMIMboard In objWMI_Mboards
strRet = "Üretici Firma = " & objWMIMboard.Manufacturer & vbCrLf
strRet = strRet & "Seri Numarasi = " & objWMIMboard.SerialNumber
MsgBox strRet, vbInformation, "Ana Kart Bilgileri"
Next
End Sub

Cevapla


Hesabınızi Acin Yeni Hesap Olusturun

Your gizliligi bizim icin onemlidir, yapilacak etkinliklerde sizinle iletisim icin kullanilacaktir, herhangi bir sekilde paylasilmaz.

×
Hesap Yarat Hesabiniz Var mi?
 
×
Bilgilerinizi mi unuttunuz?
×

Go up