Windows Bilgileri

Ustteki gibi Uretici Firma, Kayitli Kullanici, Windows seri Numarasi, Windows Versiyonu Kimlik Numarasi (ID), windows Versiyonu, Guncelleme ve Kurulum tarihi gibi sorgulamalarin yapildigi bir sorgu paylasiyoruz, ornek kod asagidadir;

Sub OS_Info()
Dim strComputerName As String
Dim strNameSpace As String
Dim strClassName As String
Dim OS As Object
Dim objWMIService As Object
Dim Osinf As Object
Dim strManufacturer As String, strRegisteredUser As String, strSerialNumber As String
Dim strVersionId As String, strVersionName As String
strComputerName = "."
strNameSpace = "rootcimv2"
strClassName = "Win32_OperatingSystem"
'
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "WMI yüklenmemis! Programdan çikilacak...", vbExclamation, _
"Windows Management Instrumentation"
Exit Sub
On Error GoTo 0
End If
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputerName & "" & strNameSpace)
Set Osinf = objWMIService.ExecQuery("Select * from " & strClassName)
For Each OS In Osinf
strManufacturer = "Üretici Firma = " & OS.Manufacturer & vbCrLf
strRegisteredUser = "Kayitli Kullanici = " & OS.RegisteredUser & vbCrLf
strSerialNumber = "Windows Seri Numarasi = " & OS.SerialNumber & vbCrLf
strVersionId = "Windows Versiyonu ID = " & OS.Version & vbCrLf
strVersionName = "Windows Versiyonu = " & OS.Name
strServicePack = "Güncelleme = " & OS.CSDVersion & vbCrLf
strVersionName = Mid(strVersionName, 1, InStr(1, strVersionName, "|") - 1) & vbCrLf
strInstallDate = "Windows kurulum tarihi = " & Left(OS.InstallDate, 4) & "/" & Mid(OS.InstallDate, 5, 2) & "/" & Mid(OS.InstallDate, 7, 2) & vbCrLf
MsgBox strManufacturer & strRegisteredUser & _
strSerialNumber & strVersionId & strVersionName & strServicePack & strInstallDate, _
vbInformation, "Windows Bilgileri"
Next
End Sub

Yazar: mmustafaaslan

2004 yilindan itibaren ozel bir sirketin finans departmaninda calismaktadir. Kendini excel, visual basic kullaniminda gelistirmis olan yazarimiz; Meslegi geregi SAP konusunda ileri derecede bilgilidir.

“Windows Bilgileri” için 1 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


5 + 4 =